Over Wijkgezond-
heidscentra Huizen

De Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen biedt eerstelijnszorg vanuit twee gezondheidscentra: gezondheidscentrum Huizermaat en gezondheidscentrum Bovenmaat.

We leveren medische zorg voor de wijken Huizermaat, Bovenmaat, het Vierde Kwadrant, Blaricummermeent en daarbuiten. Belangrijk daarbij is:

  • Patiënt centraal: we leveren zorg waar patiënten behoefte aan hebben.
  • Aandacht voor kwaliteit: patiëntkwaliteit, professionele kwaliteit en managementkwaliteit.
  • Samenwerken: disciplines stemmen hun zorg af op de patiënt.
  • Goed bereikbaar: onze zorg is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk, wachttijden zijn zo kort mogelijk.

Alle onze medewerkers werken volgens de geldende wetten en regels en volgen de landelijke standaarden en richtlijnen van hun beroepsorganisaties. Onze zorgverleners werken onder hetzelfde dak. Daardoor kunnen zij elkaar snel benaderen, bijvoorbeeld voor collegiaal advies of om de zorg af te stemmen. Ze werken intensief samen. Ook tussen de twee centra zijn de lijnen kort, overleg is gemakkelijk te organiseren.

De zorgverleners leren van elkaar, ondersteunen elkaar en versterken elkaars deskundigheid. Ze gaan regelmatig met elkaar in gesprek om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren (intervisie).

Voor patiënten met chronische aandoeningen en psychische problemen hebben we speciale zorgprogramma’s ontwikkeld. In 2020 boden we zorgprogramma’s voor angststoornissen, langdurige longproblemen (astma en COPD), suikerziekte (diabetes mellitus type 2), voorkomen van hart- en vaatziekten (cardiovasculair risicomanagement), depressie, overgewicht (obesitas) en ouderen.

Onze ruimtes en apparatuur voldoen aan de landelijke normen en veiligheidseisen.

  • In beide gezondheidscentra is bedrijfshulpverlening aanwezig.
  • We beoordelen welke veiligheidsrisico’s er binnen onze zorg voor onze patiënten bestaan. Dit noemen we een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Wetten en regels eisen dit ook van ons.
  • We beoordelen of onze ICT-systemen risico’s in zich dragen.
  • Veilig melden van incidenten (VIM) maakt structureel deel uit van ons werk.

Privacy en klachten

Onze stichting voldoet aan de wettelijke regels op het gebied van privacy en behandeling van klachten. In 2020 hebben we vier klachten ontvangen. We zijn in gesprek gegaan met de betrokkenen, alle klachten zijn naar tevredenheid opgelost. Er zijn geen klachten doorgezet naar de klachtencommissie.

Bereikbaarheid

Onze stichting streeft naar een goede bereikbaarheid. Daarom hebben we ruime openingstijden. De huisartsenpraktijken zijn open van 8.00 tot 17.00 uur. Diëtisten, fysiotherapeuten en huisartsen hebben avondspreekuren; de apotheek is ook op zaterdagochtend open.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze stichting wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid, gelijke behandeling en zorg voor kwetsbare groepen vinden we belangrijk.

Organisatie

Bestuur

De directeur (raad van bestuur) bestuurt de stichting, de raad van toezicht controleert de directeur. De heer R. Boersma is sinds 1 april 2019 directeur-bestuurder. De raad van toezicht bestond in 2020 uit de heer F. Vlak (voorzitter), mevrouw A. Poll, mevrouw A. Valent, de heer H. Rieske en mevrouw L. Tijhaar.
Diverse werk- en projectgroepen ondersteunen de directeur. Ook de ondernemingsraad adviseert de directeur. Het belangrijkste adviesorgaan voor de directeur is het beleidsoverleg. Hierin zitten vertegenwoordigers van de verschillende disciplines.

Medewerkers

Onze medewerkers maken het verschil naar onze patiënten. WGC Huizen vindt dat elke medewerker kansen en ruimte verdient om zich te ontwikkelen en te excelleren. De stichting stelt hiervoor jaarlijks 2% van loonkosten beschikbaar. Ook het afgelopen jaar hebben alle professionals de scholing gevolgd die voor hun professionele handelen noodzakelijk is. In totaal waren bij de stichting 78 medewerkers in dienst (47,7 fte).
De tabel geeft het ziekteverzuim en de meldingsfrequentie weer. Het verzuimpercentage nam iets af ten opzichte van 2019, de meldingsfrequentie is laag.

2017 2018 2019 2020
Ziekteverzuim 3,4% 2,8% 6,2% 5,1%
Meldingsfrequentie 0,77 1.14 0,94 0,56

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit vertegenwoordigers van de medewerkers van beide gezondheidscentra. De ondernemingsraad vergaderde in 2020 mede vanwege COVID-19 eenmaal. In 2020 zaten in de ondernemingsraad: de heer D. Snel (voorzitter), mevrouw A. Petrie en mevrouw S. Visser (secretaris). In de OR besproken thema’s waren: COVID-19, financiën, vervallen van de cao gezondheidscentra en veranderingen binnen de raad van toezicht.
In 2020 heeft één online overleg plaatsgevonden tussen de ondernemingsraad, een afvaardiging van de raad van toezicht (rvt) en de bestuurder.

Lokaal Overleg Huisartsen (LOH)

Naast de OR bestaat het Lokaal Overleg Huisartsen (LOH). Dit overleg behartigt de belangen van de huisarts. Op gezette tijden vindt overleg plaats tussen het LOH en de directie (LOH-D overleg).

Verschillende cao’s

Zorgverleners en ondersteunend personeel werken in loondienst van de stichting en vallen onder verschillende cao’s. De directeur en het hoofd van de administratie zijn verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.

Overleg en afspraken

De zorgverlening vraagt steeds meer overleg en afspraken met partijen buiten de centra, zoals zorgverleners in Huizen, gemeente, regionale beroepsorganisaties, zorgverzekeraars (Zilveren Kruis) en ketenzorggroepen.

Communicatie

Onze patiënten weten onze website goed te vinden. Ze vinden hier alle informatie die voor hen belangrijk is. De webadressen zijn: www.gcbovenmaat.nl en www.gchuizermaat.nl. Via mijngezondheid.net kunnen patiënten online afspraken maken met hun huisarts. De afdeling fysiotherapie maakt gebruik van de MijnZorgApp. Via deze app krijgen patiënten onder andere thuiswerkoefeningen mee. Ook kunnen patiënten online herhaalmedicatie bestellen en een consult via internet (e-consult) aanvragen. De apotheek maakt gebruik van de Kijksluiter (www.kijksluiter.nl) en biedt patiënten de herhaalservice.

Financiën

Het boekjaar 2020 laat een gezonde balans zien. Het exploitatieresultaat van 1,85% na belastingen is aan het eigen vermogen toegevoegd. Het financieel jaarverslag 2020 is gecontroleerd door de heer mr. drs. W.T. Merkus, accountant van Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs. Over de cijfers is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Net als eerdere jaren bestonden de inkomsten uit de gedeclareerde tarieven en uit geld van de zorgverzekeraars. Dit geld betalen zorgverzekeraars op basis van contracten die de stichting sloot met ‘voorkeursverzekeraar’ Zilveren Kruis en andere zorgverzekeraars.

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsjaarplan staat vast op de agenda. We beoordelen dan of vooruitgang wordt geboekt. Viermaal per jaar bespreken we tijdens het beleidsoverleg de financiële resultaten. Eenmaal per jaar bespreken we in het beleidsoverleg het jaarplan voor de stichting als geheel. Ook bespreken we de plannen van de aparte disciplines en stellen deze dan vast. In het beleidsoverleg evalueren we tweemaal per jaar de voortgang van de plannen.

Bijzonderheden 2020

Corona

In 2020 kregen we te maken met corona. Vanaf maart stond veel in het teken van de coronamaatregelen. Fysiotherapeutische zorg was tijdelijk niet mogelijk, ook de diëtisten moesten alle afspraken afzeggen. Gelukkig konden die via (beeld)bellen het werk snel weer oppakken. Ook de huisartsenafdelingen spraken patiënten vaker via de telefoon, al dan niet met beeld. We pasten de spreekuren aan. Om de patiëntenstromen veilig te organiseren, planden we langere consulten met meer tussentijd. Ook in de apotheek troffen we maatregelen. Daar was in de eerste periode van de coronacrisis juist extra aanloop.

Gelukkig bleef het aantal besmette medewerkers beperkt. Zo konden we toch alle zorg leveren die mogelijk en nodig was.

Verbouwing

In 2020 werd het centrum aan de Bovenmaat verbouwd en kregen de medewerkers van praktijk Middelgronden hier een ruime en moderne werkplek. Corona zorgde voor enige vertraging, toch is de verbouwing goed gegaan. Na de zomer kon praktijk Middelgronden inhuizen aan de Wadden.